LOGO1

Climplement

Hvordan bønder og aktører i landbruket kan innføre effektive klimaløsninger

Jordbrukssektoren må redusere utslippene av klimagasser som en del av det globale arbeidet for å motvirke klimaendringene

I den forbindelse inngikk jordbrukets organisasjoner og regjeringen i Norge en intensjonsavtale i 2019 om reduserte utslipp og økt opptak av karbon fra jordbruket i perioden 2021-2030. I de senere årene har det blitt foreslått og beskrevet en lang rekke mulige klimatiltak for sektoren, men gjennomføringen har hittil vært begrenset. Reduksjon av klimagassutslipp uten vesentlig redusert matproduksjon vil kreve endring i teknologier og måten å drive og organisere jordbruk på. Ved å analysere strukturer og prosesser i det praktiske og virkelige jordbruket vil CLIMPLEMENT utvikle ny kunnskap om hva som muliggjør iverksetting av effektive klimagassreduserende tiltak på gårdsnivå.

Prosjektet vil utvikle analyseverktøy basert på norske forhold for å måle klimagassreduserende potensialer i ulike produksjoner og konsekvenser for matproduksjon og gårdsøkonomi. Målet med prosjektet er å utvikle og formidle kunnskap om hvordan bønder kan lykkes med å implementere utslippsreduserende driftsmodeller, deriblant hvilke systemfaktorer som har betydning for slike endringer. Prosjektresultatene vil bli brukt til å videreutvikle rådgivningstjenester og utdanningsprogrammer når det gjelder kunnskapsformidling om mer klimavennlig gårdsdrift.

Nyheter

Gode råd kutter klimautslipp

21. oktober 2022

Av Magnar Forbord   Skadelige klimagassutslipp ble for alvor satt på dagsorden da FNs klimakonvensjon ble vedtatt under Rio-konferansen i 1992. Andre viktige hendelser var Kyotoprotokollen i …

Les mer

Trenger vi egentlig mer klimabevisste bønder?

6. mai 2022

Av Maja Farstad og Anders Mahlum Melås Både nasjonal og internasjonal forskning peker på manglende klimabevissthet blant bøndene som en barriere for nødvendige endringer. Det …

Les mer

Odelsson i kapitalocen

8. mars 2022

Eirik Magnus Fuglestad, forskar ved Ruralis Den store sigeren til det norske landbrukssystemet er først og fremst at det produserer billig mat til mange folk. …

Les mer